ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» проводить конкурс з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству

 Відомості про замовника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

код ЄДРПОУ 3258697

місцезнаходження вул. Старокиївська, 8/12, м. Київ, Україна

інша більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті замовника.

Відомості про послуги:

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2020 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2020р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан станом на 31.12.2020 року

Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи (відомості):

  • загальні відомості про суб’єкта (Найменування, види діяльності, місцезнаходження, відомості про керівника, тощо);
  • копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів з зазначенням строку їх дії;
  • довідку про наявність досвіду надання аналогічних послуг;
  • цінову пропозицію з зазначенням розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
  • іншу інформацію, яка може бути використана для оцінки учасника.

До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які:

  • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Дата початку проведення конкурсу – 28  січня 2021 року.

Строк подачі документів – з 23 січня  2021 до 27 січня 2021 року включно.

Порядок подачі документів

Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою pshtyka@inter-plus.com.ua

контактна особа: Фінансовий директор Пштика Лідія Олексіївна (+38 044 394-54-22)

усі документи мають бути надіслані у відсканованому вигляді у форматі, придатному для перегляду.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Про результати конкурсу учасники повідомляються електронною поштою.