Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

ЗАВАНТАЖИТИ

1.   Загальні положення

1.1.   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» (надалі – Товариство) відповідно до критеріїв, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік», належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

1.2.    Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон про аудит), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншого чинного в України законодавства, яке визначає правові засади аудиту фінансової звітності.

1.3.   Цей Порядок визначає порядок проведення Товариством конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства (надалі – Конкурс) та визначає критерії відбору Товариством суб’єктів аудиторської діяльності.

1.4. Порядок затверджується Наглядовою радою Товариства.

1.5.   Відповідальність за проведення Конкурсу покладається на Аудиторський комітет Товариства або інший орган Товариства (Ревізійна комісія або Наглядова рада), у разі покладення на такий орган функцій Аудиторського комітету (надалі – Аудиторський комітет).

1.6. Визначення термінів, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються відповідно до Закону про аудит. Термін «підприємства, що становлять суспільний інтерес» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
2.1. У Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом про аудит, зокрема:
– суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг, та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству;
– суб’єкти аудиторської діяльності можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів. В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи працює не менше 5 (п’яти) аудиторів, загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань – не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні 2 сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
– суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;
– у суб’єктів аудиторської діяльності наявний чинний договір страхування цивільно- правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України;
– суб’єкти аудиторської діяльності, їх власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники незалежні від Замовника, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи (вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності);
– та іншим вимогам, передбаченим Законом про аудит.

2.2. Забороняється встановлювати в договорах між Товариством та третьою стороною вимоги чи критерії до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, або зазначати перелік суб’єктів аудиторської діяльності, з яких може бути зроблено вибір, або найменування конкретного суб’єкта аудиторської діяльності. Положення такого договору, що обмежує вибір для призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту Товариства, є нікчемними.
2.2.1. Товариство зобов’язане негайно поінформувати Інспекцію із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (надалі – Інспекція із забезпечення якості) про спробу третьої сторони встановити зазначені договірні положення або іншим чином вплинути на призначення суб’єкта аудиторської діяльності.

3. Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
3.1. Товариство проводить Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту його фінансової звітності та відповідають вимогам, встановленим Законом про аудит, та критеріям відбору, визначеним цим Порядком.
3.2. Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у Конкурсі, Товариство безкоштовно надає тендерну документацію, яка розкриває інформацію про діяльність Товариства та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
3.2.1. Тендерна документація розробляється та затверджується Аудиторським комітетом.
3.3. Рішення про проведення Конкурсу приймає Аудиторський комітет, яким визначає:
– строк проведення Конкурсу, який включає строк розгляду та оцінювання конкурсних пропозицій, поданих суб’єктами аудиторської діяльності, та строк і спосіб повідомлення суб’єктів аудиторської діяльності про результати Конкурсу;
– критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які передбачені Законом про Аудит;
– перелік документів, які надаються суб’єктами аудиторської діяльності для участі у Конкурсі, строк і спосіб їх подання;
– інші відомості, передбачені чинним законодавством України.
3.3.1. Загальний строк проведення Конкурсу не може перевищувати 30 (тридцять) днів. Рішенням Аудиторського комітету строк проведення Конкурсу може бути змінений в межах строку, передбаченого даним пунктом.
3.4. Оголошення про проведення Конкурсу розробляється та затверджується Аудиторським комітетом.
3.5. Конкурс проводиться за наступними етапами:
– оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу на власному веб-сайті Товариства;
– прийняття документів від суб’єктів аудиторської діяльності, які бажають взяти участь у Конкурсі;
– оцінювання конкурсних пропозицій, поданих суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складання звіту про висновки процедури відбору;
– повідомлення суб’єктів аудиторської діяльності про результати Конкурсу.
3.5.1. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на власному веб-сайті Товариства протягом 3 (трьох) днів з дати прийняття рішення про проведення Конкурсу.
3.5.2. Документи для прийняття участі у Конкурсі подаються суб’єктами аудиторської діяльності у строк і спосіб, визначені Аудиторським комітетом. Строк подання документів не може перевищувати 10 (десять) днів з дня оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу. Документи надаються суб’єктами аудиторської діяльності особисто або надсилаються на поштову адресу Товариства.
3.5.3. Аудиторський комітет, протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дати закінчення строку прийняття документів, оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає в довільній формі звіт про висновки процедури відбору, який затверджується рішенням Аудиторського комітету. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі.
3.5.4. Про результати Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які подаються на розгляд органів Товариства, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту його фінансової звітності, учасники повідомляються листом електронною поштою.
3.5.5. У разі прийняття Аудиторським комітетом рішення про зміну строку проведення Конкурсу, визначеного п.3.3.1 цього Порядку, Аудиторський комітет одночасно приймає рішення про визначення строків, зазначених у пунктах 3.5.1 – 3.5.4 цього Порядку.
3.6. За результатами Конкурсу Аудиторський комітет представляє Наглядовій раді Товариства обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

4. Заключні положення
4.1. Порядок набирає чинності з моменту його затвердження Наглядовою Радою Товариства.
4.2. Внесення змін до цього Порядку оформлюються шляхом його викладення у новій редакції та затверджуються Наглядовою Радою Товариства.
4.3. У разі зміни законодавства України, що регулює правові засади аудиту фінансової звітності, цей Порядок підлягає приведенню у відповідність до вимог законодавства. До моменту приведення Порядку до вимог законодавства, положення цього Порядку діють в тій частині, що не суперечить законодавству України.
4.4. Порядок підлягає оприлюдненню на власному веб-сайті Товариства.